Hoërskool Parys

Algemeen


Hierdie vorm moet ingevul word wanneer die leerder om toelating tot Hoërskool Parys en/of koshuis aansoek doen.

Voltooi volledig. Indien die vorm nie volledig en korrek voltooi word nie, sal die aansoek nie oorweeg word nie

Afdeling A: Besonderhede van leerder (Streng volgens geboortesertifikaat)

Afdeling B: Besonderhede van voog

Inligting Naasbestaande / Kontakpersone (in geval van nood)

Gesondheidsinligting / Mediese inligting

Biologiese vader/voog se inligting

Biologiese moeder/voog se inligting (indien dit verskillend is)

Afdeling C: Akademiese Besonderhede (slegs vir Graad 10-12)

Vier verpligte vakke

Afrikaans Huistaal

Engels Eerste Addisionele Taal

Lewensoriëntering

Drie Keusevakke

Afdeling D: Betaling van skool- en koshuisgelde (Betaalbaar voor die 3e van elke maand)

Afdeling E: Rekeningpligtige (persoon verantwoordelik vir die betaling van rekeninge)

Voltooi slegs indien verskil van afdeling B en C

Skool Aanlyn Registrasies